ชื่อ นามสกุล นพ.ไกรยศ เกียรติสุนทร
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
อังคาร
7:30-10:30
ศัลยกรรมระบบประสาท