ชื่อ นามสกุล นพ.วิชยา วิธุรวานิชย์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
ศุกร์
7:30-10:30
ศัลยกรรมทรวงอก