ชื่อ นามสกุล พญ.ภาวนี ศรีหล้า
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
ศุกร์
7:00-7:01
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ