ชื่อ นามสกุล นพ.สมเกียรติ นามประดิษฐ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
พฤหัสบดีที่ 1 ของเดือน
7:00-7:01
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน
7:00-7:01
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน
7:00-7:01
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดีที่ 5 ของเดือน
7:00-7:01
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ