ชื่อ นามสกุล นพ.สรรค์ สาธรวิริยะพงศ์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
อังคาร, ศุกร์
8:00-11:00
ศัลยศาสตร์