ชื่อ นามสกุล นพ.ศรายุทธ วิริยะศิริพงศ์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์
7:00-7:01
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ