ชื่อ นามสกุล พญ.วรรณา เลิศสุขสวัสดิ์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
อังคาร
13:00-14:30
คลินิกสุขภาพและความงาม
อังคาร
8:00-11:00
ศัลยกรรมตกแต่ง