ชื่อ นามสกุล นพ.ทัศนวุฒิ เธียรปัญญา
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ เวชสาสตร์ฉุกเฉิน
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล