ชื่อ นามสกุล ผศ.พญ.บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์
09:00-12:00
พัฒนาการเด็กและพฤติกรรม
จันทร์
13:00-15:00
Feeding กุมารเวชศาสตร์
จันทร์-ศุกร์
08:00-15:00
กุมารเวชศาสตร์