ชื่อ นามสกุล ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิกวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เวียนหัวและการทรงตัว
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์-ศุกร์
7:30-12:00
โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
จันทร์-ศุกร์
7:00-15:00
โสตสัมผัสและการพูด