ชื่อ นามสกุล พญ.พิชญา ประไพพานิช
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ จักษุวิทยา
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ จักษุวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กระจกตา
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์
8:00-11:00
จักษุ
พุธที่ 1, 2, 4, 5 ของเดือน
8:00-11:00
จักษุ