ชื่อ นามสกุล พญ.รุ่งนภา ฐาปนวรกุล
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ จิตเวช
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ จิตเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ จิตเวชศาสตร์
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์, พุธ
9:00-10:00
จิตเวช