ชื่อ นามสกุล นพ.รัตนภูมิ วัฒนปัญญาสกุล
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ จิตเวช
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ จิตเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ จิตเวชศาสตร์และวัยรุ่น
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
อังคาร, พฤหัสบดี
9:00-10:00
จิตเวิช