ชื่อ-นามสกุล พญ.วันปณิธาน สุดเสน่หา
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ.วินิทรา แก้วพิลา
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ จิตเวช
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ จิตเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ จิตเวชศาสตร์และวัยรุ่น
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ.วิภาดา เหล่าสุขสถิตย์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ สูติ-นารีเวชวิทยา
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ.ศรัยอร ธงอินเนตร
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ.ศันสนีย์ นิชู
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ จิตเวช
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ จิตเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ จิตเวชศาสตร์และวัยรุ่น
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ.ศิรินทร์ บุษยามานนท์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ นิติเวชศาสตร์
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ นิติเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ นิติเวชศาสตร์
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ.สิรภัทร์ ตุลาธรรมกิจ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคปอดและเวชบำบัดวิกฤติ
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ.สิริวรรณ อาจารย์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ สูติ-นารีเวชวิทยา
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ มะเร็งนารีเวช
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ.อลีนา สรรค์ธีรภาพ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิกวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ โสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล รศ. นพ.สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและโภชนาการ
ภาษาพูด ไทย
119 doctors results
Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ] Next>>