ชื่อ-นามสกุล พญ. ฐานิตรา ตันติเตมิท
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ สูติ-นารีเวชวิทยา
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ มะเร็งนารีเวช
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ. พรรณวรา ปริตกุล
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ สูติ-นารีเวชวิทยา
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ. ภัทรพร วิลาวรรณ์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์โรคปอดและทางเดินหายใจ
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ. วรรณพร บุรีวงษ์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ งานรังสีวิทยา
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ รังสีวินิจฉัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ. สุธิดา ศิริพรพาณิชย์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์โรคผิวหนัง
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ. อรสา เหมะจันทร
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ สูติ-นารีเวชวิทยา
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ. อัจฉราพร เมฆศิขริน
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ.กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและรปริกำเนิด
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ.กรวีร์ เทพสัมฤทธิ์พร
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ.กัญชนา ง้าวสุวรรณ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ภาษาพูด ไทย
119 doctors results
Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>