ชื่อ-นามสกุล พญ.กุลธิดา เมธาวศิน
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ.จรินรัตน์ ศิริรัตนพันธ์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิกวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ประสาทหูเทียม
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ.ธีรานันท์ อังคณานาฎ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ.นฤมล คงสาคร
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ.นัฎกานต์ วงศ์จิตรัตน์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไต้ท่อและเมตาบอลิสม์
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ.นิศา มะเครือสี
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ.ปภานุช ภัทรพนาวัน
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคผิวหนัง
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ.ปิยนันท์ ชนไมตรี
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคตับและทางเดินอาหาร
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล พญ.พิชญา ประไพพานิช
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ จักษุวิทยา
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ จักษุวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กระจกตา
ภาษาพูด ไทย
119 doctors results
Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>