Sunday, 07 12th

Last update07:59:31 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานบริการการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ หัวข้อ การตรวจงานเขียนภาษาอังกฤษ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ หัวข้อ การตรวจงานเขียนภาษาอังกฤษ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพพรรณ  เอมชู  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุม 15-402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการตรวจงานเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ

You are here: Home Home ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ หัวข้อ การตรวจงานเขียนภาษาอังกฤษ