ระบบยืนแบบฟอร์มคำร้องของนิสิตแพทย์
MEDSWU
  งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
- กรอกรหัสประจำตัวนิสิต 11 หลักลงช่อง "รหัสนิสิต" และรหัสผ่านลงในช่องที่ "รหัสผ่าน"
- หากจำรหัสผ่านไม่ได้ หรือ เข้าระบบไม่ได้ ติดต่องานแพทยศาสตรศึกษา
- แนะนำให้ใช้ Browser Chrome , Firefox หรือ Safari

MEDSWU Elective Beta Version. 0.9.4 งานแพทยศาสตร์ศึกษา พัฒนาร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก
MEDSWU Copyright 2018. All Rights Reserved.