ENT

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

About US

3-11-2564 14-32-42 ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา เป็นภาควิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ เริ่มก่อตั้งพร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2528  Read More >>

 

ผลงานภาควิชา

 2 งานรับทุน
  งานรับรางวัล

News & Event

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลโครงการตรวจประเมิ...

Read more

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Workshop Basic and Up-to-Date endoscopic in ENT (ครั้งที่ 2) วัน...

Read more

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ Workshop Basic and Up-to-Date endoscopic in ENT (ครั้งที่ 2) วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 25...

Read more

รศ.นพ.ชลวิช จันทร์ลลิต ประธานห้องปฏิบัติการศึกษาวิจัยร่างอาจารย์ใหญ่ รศ.นพ.ชลวิช จันทร์ลลิต ประธานห้องปฏิบัติการศึกษาวิจัยร่างอาจารย์ใหญ่
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการฝึกผ่าตัด Head and Neck in Otorhinolaryngology ด้วยร่างอาจารย์ใหญ่ (Cada...

Read more

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่  29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ชั้น 7 ตึกคณะแพทยศาสตร์ มศ...

Read more

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมการฝึกผ่าตัด ขอเชิญร่วมโครงการอบรมการฝึกผ่าตัด
Head and Neck in otorhinolaryngology ด้วยร่างอาจารย์ใหญ่ (Cadaver workshop Head and Neck surger...

Read more

เปิดรับสมัรพนักงานมหาวิทยาลัย นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย เปิดรับสมัรพนักงานมหาวิทยาลัย นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย
- นักแก้ไขการได้ยิน จำนวน 1 อัตรา- นักแก้ไขการพูด จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 20,250 บาท/เดือน สามารสมั...

Read more

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2566 จำนวน 3 อัตรา  (เปิดรับ...

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการ

Read more

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยารับการตรวจประเมิน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยารับการตรวจประเมิน
เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฟื้นฟูแก้ไขการได้ยินบกพร่อง

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
และผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ World Hearing Day 2022...

Read more