Sunday, 06 26th

Last update04:50:15 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

วิสัยทัศน์

::วิสัยทัศน์::
             บริการตรงตามต้องการ บริหารงานให้ได้คุณภาพ

::พันธกิจ::
              งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์  มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ งานซ่อมบำรุง งานบริหารงานทั่วไป  ตลอดจนติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

You are here: Home ABOUT THE AGENCY วิสัยทัศน์-พันธกิจ