Sunday, 07 12th

Last update08:14:03 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานคลัง คณะแพทยศาสตร์

Check List การเบิกจ่าย

- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/สัมมนา (ไม่รวมจัดซื้อ/จัดจ้าง) (Click here)

- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ประชุม/อบรม (Click here)

- การเบิกจ่ายทุนพัฒนาบุคลากร (Click here)

- การเบิกจ่ายทุนการศึกษา (Click here)

- การเบิกจ่ายค่าสอน (Click here)

- ค่ารักษาพยาบาล/สวัสดิการพนักงาน/ค่าศึกษาบุตร (Click here)

- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Click here)

- การขออนุมัติจัดโครงการฯ ฝึกอบรม/สัมมนา (Click here)

- การขออนุมัติจัดโครงการบริการวิชาการ (Click here)

- ยืมเงินทดรองจ่าย (สัญญาการยืมเงิน) (Click here)

- ค่าตอบแทนค่าสอนอาจารย์พิเศษ (Click here)

- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ (Click here)

 

You are here: Home Sample Data-Articles Check List การเบิกจ่าย