Friday, 12 13th

Last update08:17:52 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานคลัง คณะแพทยศาสตร์

Check List การเบิกจ่าย

- การเบิกจ่ายโครงการอบรม/สัมมนา (Click here)

- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ประชุม/อบรม (Click here)

- การเบิกจ่ายทุนพัฒนาบุคลากร (Click here)

- การเบิกจ่ายทุนการศึกษา (Click here)

- การเบิกจ่ายค่าสอน (Click here)

- การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Click here)

- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Click here)

- การขออนุมัติจัดโครงการฯ ฝึกอบรม/สัมมนา (Click here)

- การขออนุมัติจัดโครงการบริการวิชาการ (Click here)

You are here: Home Sample Data-Articles Check List การเบิกจ่าย