Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บุคลากร (Staff)

 

001

หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์
แพทย์หญิงวรัทพร  สิทธิจรูญ
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์

002

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิรินทร์   บุษยามานนท์
ตำแหน่ง รองหัวหน้า
ภาควิชานิติเวชศาสตร์

003

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์   จรัสชัยศรี
ตำแหน่ง อาจารย์

004

นพ.อภิชัย  แผลงศร
ตำแหน่ง อาจารย์

005

นายแพทย์วาทิตต์  รุจิราวรรณ
ตำแหน่ง อาจารย์

006

นพ.ธัญญศักดิ์   เอกเวชวิท
ตำแหน่ง อาจารย์

 

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 

007

ด้านการเรียนกาสอน
นางสาวชนิดา
  งามประดับ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

0016

ด้านการเรียนกาสอน
นางสาวภารดี พุฒศรี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

 

เจ้าหน้าที่ประจำห้องตรวจผู้ป่วยคดีนิติเวชคลินิก

009 

นางสาวคนิษฐา ทรัพย์มูล
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องนิราลัย 

010

นายสมพงษ์ บังเกิด
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 

011

นายพงษ์พันธ์ ตรีวารี
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
 

012

นายพรเทพ  แทนชาติ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

013

นายมานิตย์  นิ่มเรือง

ตำแหน่ง ปฏิบัตรงานทั่วไป

 014

นางสาวรัฐนันทร์   สุดเสนาะ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป  (ธุรการห้องนิราลัย)

 015

นางสาวศิริลักษณ์  กระแสโสม
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์