Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2563-2

 

   

download square

Sharp Force Injury โดย รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี

download square

 

 Review of Forensic Medicine อ.พญ.ศิรินทร์ บุษยามานนท์

download square

Sudden natural death อ.นพ.อภิชัย แผลงศร

download square Head injury อ.นพ.วาทิตต์ รุจิราวรรณ
download square Blast injury รศ.อ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
download square Gun fire injury รศ.อ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
download square Legal Medicine นว.401 อ.นพ.วาทิตต์ รุจิราวรรณ
download square Identification นว.401 อ.นพ.ธัญญศักดิ์ เอกเวชวิท
download square บทนำ Forensic นว.401 อ.นพ.ธัญญศักดิ์ เอกเวชวิท
download square Time of death นว.401 อ.นพ.ธัญญศักดิ์ เอกเวชวิท
download square Trace evidence นว.401 อ.พญ.ศิรินทร์ บุษยามานนท์
download square การตายจากบาดแผล นว.401 อ.พญ.ศิรินทร์ บุษยามานนท์
download square บาดแผลกระสุนปืน นว.401 อ.พญ.ศิรินทร์ บุษยามานนท์
download square Sexual-Related Crime นว.401 อ.นพ.วาทิตต์ รุจิราวรรณ
download square นิติพิษวิทยา นว.401 รศ.อ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
download square เอกสารประกอบคำสอนนิติเวชคลินิก นว.401 รศ.อ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
download square นิติเวชคลินิก นว.401 รศ.อ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
download square .ร.บ.ข่มขืนกระทำชำเราใหม่ นว521
download square แนวทางปฏิบัติทางนิติเวช ปี พ.ศ.2562
download square คู่มือการบันทึกหนังสือรับรองการตาย 

 

Last modified on วันจันทร์, 31 พฤษภาคม 2564 03:25