Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

การดูงานการเป็นพยานศาล ณ ศาลอาญากรุงเทพใต้

นพ.วาทิตต รุจิราวรรณ  นำนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ไปดูงานการเป็นพยานศาล ณ ศาลอาญากรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 

wr