Tuesday, 03 28th

Last update07:38:37 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

แบบฟอร์มหน่วยงาน

foldertealdownload 93054 1.ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
foldertealdownload 93054 2.สัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและสัญญาค้ำประกัน 
foldertealdownload 93054 3.แบบใบลาพักผ่อน(สายปฏิบัติการ) 
foldertealdownload 93054 4.แบบใบลาลาลาบุตรลากิจส่วนตัว (สายปฏิบัติการ) 
foldertealdownload 93054 5.แบบใบลาอุปสมบท 
foldertealdownload 93054 6.แบบใบขอยกเลิกวันลา 
foldertealdownload 93054 7.แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
foldertealdownload 93054 8.ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ/นำเสนอผลงานทางวิชาการ
foldertealdownload 93054 9.ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
foldertealdownload 93054 10.ขออนุญาตลากิจส่วนตัวและ/หรือลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ
foldertealdownload 93054 12.ใบลาไปศึกษาฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
foldertealdownload 93054 14.แบบรายงานตัวข้าราชการ / พนักงานกลับจากฝึกอบรม / ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
foldertealdownload 93054 15.แบบขออนุมัติลาศึกษาต่อ / ฝึกอบรมภายในประเทศ (ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย) 
foldertealdownload 93054 16.แบบขออนุมัติลาศึกษาต่อ / ฝึกอบรมภายในประเทศ (พนักงาน)  
foldertealdownload 93054 17.แบบรายงานการขอกลับมารับราชการสำหรับข้าราชการ /พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาศึกษาต่อภายในประเทศและการศึกษาแล้ว  
foldertealdownload 93054 18.ขอลาออกจากราชการ 
foldertealdownload 93054 19.ขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย 
foldertealdownload 93054 20.แบบฟอร์มการขอทุนพัฒนาบุคลากรคณะแพทย์ 
foldertealdownload 93054 20.1 แบบฟอร์มที่ 1 
foldertealdownload 93054 20.2 แบบฟอร์มที่ 2 
foldertealdownload 93054 20.3 แบบฟอร์มที่ 3 
foldertealdownload 93054

21.รายงานการเข้าร่วมอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์มศวรายบุคคล, กลุ่มบุคคล
(ภายในประเทศ)

foldertealdownload 93054 22.บันทึกการลงเวลามาปฏิบัติราชการ 
foldertealdownload 93054 23.แบบฟอร์มโครงการหรือแนวการศึกษา /
ฝึกอบรมและเหตุผลความจำเป็น 
foldertealdownload 93054 24.แบบบันทึกภาระงานข้าราชการตำแหน่งวิชาการและพนักงานสายวิชาการ 
foldertealdownload 93054 25.แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วม(ประชุม / อบรม / สัมมนา) โดยไม่ถือเป็นวันลา 
foldertealdownload 93054 26.แบบฟอร์มตรวจสอบสอบเอกสารการบริหารบุคคล 
foldertealdownload 93054 27.แบบขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานมหาวิทยาลัย 
foldertealdownload 93054 27.1 แบบขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ 
foldertealdownload 93054 27.2 แบบขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย 
foldertealdownload 93054 27.3 แบบขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างลูกจ้างประจำ 
foldertealdownload 93054 27.4 แบบขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
foldertealdownload 93054 28.แบบคำขอลาออกจากพนักงานรายวัน 
foldertealdownload 93054 29.แบบฟอร์มข้าราชการลาไปฝึกอบรมต่างประเทศ (เพิ่มเติม) 
foldertealdownload 93054 30.ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2561 
foldertealdownload 93054 31.แบบฟอร์มขอปรับวุฒิการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 
foldertealdownload 93054 32.คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (ข้าราชการบำนาญ) 
foldertealdownload 93054 34.14 แบบแสดงเทศกาลการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
foldertealdownload 93054 34.การลาศึกษา / ฝึกอบรมภายในประเทศ
foldertealdownload 93054 35.สบ. 31 การลาไปศึกษาอบรม ณ ต่างประเทศ
foldertealdownload 93054 36.แบบรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัยกลับมาจากการอบรม / ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
foldertealdownload 93054 37.แบบรายงานตัวข้าราชการกลับจากฝึกอบรม/ ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
foldertealdownload 93054 38.แบบลาไปเพิ่มพูนความรู้
foldertealdownload 93054 39.ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
foldertealdownload 93054 40.แบบใบลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร
foldertealdownload 93054 41. การขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน(HRD-SWU-05)
foldertealdownload 93054 42. แบบการขออนุมัติลาศึกษา/ฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน (สบ.25)
foldertealdownload 93054 43. การขอลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฎิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่นๆ (HRD-SWU-02)
foldertealdownload 93054 43.1 โครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (ข้าราชการ) (HRD-SWU-02_03)
foldertealdownload 93054 44. เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานความก้าวหน้า (HRD-SWU-06)
foldertealdownload 93054 45. เอกสารหลักฐานประกอบการส่งรายงานการศึกษา ฝึกอบรม (HRD-SWU-07)
foldertealdownload 93054 46. เอกสารประกอบการทำสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปพัฒนา
foldertealdownload 93054 47.ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่
You are here: Home Form