Thursday, 12 12th

Last update06:39:49 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

แบบฟอร์มหน่วยงาน

images/form/01.doc 1. ใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
2. สัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและสัญญาค้ำประกัน
3. แบบใบลาพักผ่อน (สายปฏิบัติการ)
4. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (สายปฏิบัติการ)
5. แบบใบลาอุปสมบท
6. แบบใบขอยกเลิกวันลา
7. แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง

8. การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ HRD-SWU-01 

(กรณีประชุม/เสนอผลงานทางวิชการ) 

     8.1 การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ HRD-SWU-01 (1)

(กรณีประชุม/เสนอผลงานทางวิชการ) (Word)

     8.2 การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ HRD-SWU-01

(กรณีประชุม/เสนอผลงานทางวิชการ) (Word) 

             8.2.1 เอกสารเพิ่มเติม ข้อ 8.2

     8.3 การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ HRD-SWU-01

(กรณีประชุม/เสนอผลงานทางวิชการ) (PDF) 

9. การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ PER 202 (กรณีดูงาน/โครงการ และอื่นๆ)

     9.1 การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ (PER 202-1 ) (Word) 
     9.2 การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ (PER 202 ) (Word)
  10. การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ กรณีหลายคน PER 203
     10.1 การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศและ
แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

     10.2 การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ (PER 203-1)
     10.3 การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ (PER 203)
  11. การลาพักผ่อนประจำปี/ลากิจส่วนตัวไปต่างประเทศ (PER 201/204/306) 
     11.1 การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศและ
แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
     11.2 การลาพักผ่อนประจำปี/ลากิจส่วนตัวไปต่างประเทศ (PER 201-1)
     11.3 การลาพักผ่อนประจำปี/ลากิจส่วนตัวไปต่างประเทศ (PER 201)
     11.4 แบบฟอร์มลากิจ
     11.5 แบบฟอร์มลาพักผ่อน
     11.6 ใบลาไปต่างประเทศ (PER 204)
12. ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
13. รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา
ปฏิบัติการวิจัยและการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
14. แบบรายงานตัวข้าราชการ/พนักงานกลับจากฝึกอบรม/ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
15. แบบขออนุมัติลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรมภายในประเทศ (ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย)
16. แบบขออนุมัติลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรมภายในประเทศ (พนักงาน)

17. แบบรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้ารับราชการสำหรับข้าราชการ/
พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ลาศึกษาต่อภายในประเทศ และสิ้นสุดการศึกษาแล้ว

 

18. ขอลาออกจากราชการ

 

19. ขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย
  20. แบบขอสแกนลายนิ้วมือย้อนหลัง
  21. แบบฟอร์มการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
     21.1 แบบฟอร์มที่ 1
     21.2 แบบฟอร์มที่ 2
     21.3 แบบฟอร์มที่ 3
22. รายงานการเข้าอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ มศว  รายบุคคล,กลุ่มบุคคล (ภายในประเทศ)
23. บันทึกการลงเวลามาปฏิบัติราชการ
24. แบบฟอร์มโครงการหรือแนวการศึกษา/ฝึกอบรม และเหตุผลความจำเป็น
25. แบบบันทึกภาระงานข้าราชการตำแหน่งวิชาการและพนักงานสายวิชาการ
26. แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วม (ประชุม/อบรม/สัมมนา) โดยไม่ถือเป็นวันลา
27. แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารการบริหารบุคคล
  28. แบบขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  และพนักงานมหาวิทยาลัย
     28.1 แบบขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ 
     28.2 แบบขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
     28.3 แบบขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ  
     28.4 แบบขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างมหาวิทยาลัย
29. แบบคำขอลาออกจากพนักงานรายวัน
30. แบบฟอร์มข้าราชการลาไปฝึกอบรมต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
31. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและแนวปฏิบัติฯ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2561
32. แบบฟอร์มขอปรับวุฒิการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
33. คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (ข้าราชการบำนาญ)
  34. แบบฟอร์มการขอผลงานทางวิชาการ
     34.1 บันทึก ขอเสนอผลงานเพื่อขอพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / 
รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์
     34.2 ก.พ.ว. มศว 01 เฉพาะรองศาสตราจารย์
     34.3 ก.พ.ว. มศว 01 เฉพาะศาสตราจารย์
     34.4 ก.พ.ว. มศว 01  เฉพาะผู้ช่วยศาสตราจารย์
     34.5 ข้อมูลของอาจารย์ผู้ข้อรับการประเมินการสอน
     34.6 ตัวอย่างแผนการสอนรายหัวข้อ
     34.7 หน้าปกแผนการสอนรายหัวข้อ
     34.8 หน้าปกแผนการสอนข้างเคียง
       34.9 หน้าปกเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
       34.10 หน้าปกเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนข้างเคียง
     34.11 แบบรับรองจริยธรรม
     34.12 แบบรับรองชั่วโมงการสอน
     34.13 แบบรับรองวารสารทางวิชาการ
     34.14 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
     34.15 สรุปเอกสารผลงานทางวิชาการ
     34.16 หน้าปกผลงานวิจัย
     34.17 หน้าปกตำรา/หนังสือ
     34.18 หน้าปกหนังสือและตำราหลายเรื่องเดียวกัน
     34.19 หน้าปกลักษณะอื่น
     34.20 ตัวอย่างปกรายงานวิจัย
  35. การลาศึกษา/ฝึกอบรมภายในประเทศ
 

36. สบ.31 การลาไปศึกษา อบรม ณ ต่างประเทศ

  37. แบบรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัยกลับจากฝึกอบรม/ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
  38. แบบรายงานตัวข้าราชการกลับจากฝึกอบรม/ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
  39. แบบลาไปเพิ่มพูนความรู้
  40. ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 images/form/01.doc 41. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

 

 

 

 

You are here: Home แบบฟอร์มหน่วยงาน