Monday, 08 15th

Last update07:15:31 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ภาพกิจกรรม

DSC 4370 resize โครงการสัมมนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง "การจัดทำ KM และคู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
DSC 3687 resize โครงการสัมมนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง "การจัดทำ KM และคู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
DSC 3341 resize โครงการสัมมนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง "การเสริมสร้างเชิงพลังบวกในการปฏิบัติงาน" ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้อง Convention ชั้น3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 65677038 1177323359058572 7181494762715742208 o  โครงการพัฒนาบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างงานทรัพยากรบุคคลกับธุรการภาควิชา วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเรียนรวม ชั้น4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
 IMG-3320  โครงการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1" วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ นครนายก
 19679139 544687645655483 368988023534172198 o resize

 การบรรยาย เรื่อง “ระบบบริหารงานบุคคลภายใต้การเป็นมหาลัยในกำกับของรัฐ” โดยวิทยากร รศ.ดร.ลัดาวัลย์ ผิวทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคล โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้  วันที่ 4 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุม 2A
คณะแพทยศาสตร์ มศว

 19264610 542107422580172 3287245819483992418 o resize  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 2A อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
DSC 2372 resize โครงการศึกษาดูงาน งานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ค. 60 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
DSC 2111 resize โครงการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2560 ในวันที่ 27-29 เมษายน 2560 ณ โรงแรมไอธารา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
IMG 1934 resize โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง สานใจสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 IMGL0382  โครงการสัมมนาสำนักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560 วันที่ 18-21 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
IMGL0152 resize โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การสร้างจิตสำนึกการบริการและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
 IMG 9233 resize  งานวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 31 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ขั้น3 คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
 DSC 1017 resize resize โครงการพัฒนาตัวชี้วัดผบการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (KPI) วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2559 ณ โรงแรมไมด้า
เดอ ซี หัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์
 DSC 0238 26 resize  โครงการสัมมนาสำนักงานคณบดี เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจ เกื่อกูลรับใช้สังคม วันที่ 28-30 มกราคม 2559
 dsc 0022 - copy โครงการพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (KPI)  วันที่ 12-13  มกราคม 58
 1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง หัวหน้างานพบบุคลากรสายสนับสุนนวิชาการ  วันที่ 25 ธันวาคม 2558
 IMG 3174 resize โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งทัี่ 2 ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำข้อมูลแบบประเมินตนเองตามมาตราฐานโรงเรียนแพทย์ในระดับนานาชาติ วันที่ 14 - 15 มกราคม 2559
dsc 7769

 

 

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564

 

 

 

 271646944 2684627508349634 1055568345724213234 n  อบรมโครงการ MLP หัวข้อ Objectives and Key Results (OKRs)

272662428 2697496483729403 5279616951777558105 n อบรมโครงการ MLP หัวข้อ เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

 275053678 2728325537313164 8360347714352292640 n อบรมโครงการ MLP หัวข้อ ความรู้ด้านสนเทศเพื่อการบริหารงานในยุคปัจจุบัน

 DSC 0116 สัมมนา คณะแพทยศาสตร์ ปี 65

 

 

 

 

You are here: Home Activity Pictures