Sunday, 02 05th

Last update06:16:04 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Articles

เดือนสิงหาคม 2559

ภาควิชา หน่วยงาน
พรีคลินิก พรีคลินิก
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โครงการจัดกิจกรรมฯ ศูนย์ผิวหนัง
ภาควิชาชีวเคมี โครงการจัดกิจกรรมฯ มศว คลินิก
ภาควิชาเภสัชวิทยา ห้องปฏิบัติการ MDL
ภาควิชาสรีรวิทยา  
ภาควิชาจุลชีววิทยา  
   
คลินิก คลินิก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ งานคลัง
ภาควิชาจักษุ-โสต-ศอ-นาสิก-ลาริงซ์วิทยา งานทรัพยากรบุคคล 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ งานนโยบายและแผน
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ งานบริการการศึกษา
ภาควิชาพยาธิวิทยา งานบริหารระบบคุณภาพ
ภาควิชารังสีวิทยา งานบริหารและธุรการ 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา งานพัฒนาศักยภาพนิสิต
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
งานพัสดุ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ งานแพทยศาสตรศึกษา
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ งานโสตทัศนศึกษา
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา งานห้องสมุด
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

You are here: Home