Friday, 12 09th

Last update06:44:17 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

เดือนเมษายน 2560

ภาควิชา หน่วยงาน
พรีคลินิก พรีคลินิก
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โครงการจัดกิจกรรมฯ ศูนย์ผิวหนัง
ภาควิชาชีวเคมี โครงการจัดกิจกรรมฯ มศว คลินิก
ภาควิชาเภสัชวิทยา ห้องปฏิบัติการ MDL
ภาควิชาสรีรวิทยา  
ภาควิชาจุลชีววิทยา  
   
คลินิก คลินิก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ งานคลัง
ภาควิชาจักษุ-โสต-ศอ-นาสิก-ลาริงซ์วิทยา งานทรัพยากรบุคคล 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ งานนโยบายและแผน
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ งานบริหารระบบคุณภาพ
ภาควิชาพยาธิวิทยา งานบริหารและธุรการ 
ภาควิชารังสีวิทยา งานพัฒนาศักยภาพนิสิต
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา งานพัสดุ
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
งานแพทยศาสตรศึกษา/งานบริการการศึกษา
ภาควิชาศัลยศาสตร์ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ งานเวชนิทัศน์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ งานห้องสมุด
ภาควิชาสูติศาตร์-นรีเวชวิทยา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

You are here: Home Check late of the date ปีงบประมาณ 2560 เดือนเมษายน