Sunday, 02 05th

Last update06:16:04 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ข้อตกลงขอใช้บริการ

งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
               เป็นหน่วยงานที่ให้การบริการทางด้านการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การพัฒนา การประเมินการธำรงรักษา และการให้สวัสดิการ แก่หน่วยงานและภาควิชาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วตามความประสงค์ของหน่วยงานและผู้ขอใช้บริการ งานทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดทำข้อตกลงการใช้บริการขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้มาขอใช้บริการต่อไป

You are here: Home About Department ข้อตกลงขอใช้บริการ