Friday, 06 09th

Last update06:49:29 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

เดือนพฤศจิกายน 2560

ภาควิชาพรีคลินิก หน่วยงานพรีคลินิก
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โครงการจัดกิจกรรมฯ ศูนย์ผิวหนัง
ภาควิชาชีวเคมี โครงการจัดกิจกรรมฯ มศว คลินิก
ภาควิชาเภสัชวิทยา ห้องปฏิบัติการ MDL
ภาควิชาสรีรวิทยา  
ภาควิชาจุลชีววิทยา  
   
ภาควิชาคลินิก หน่วยงานคลินิก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ งานคลัง
ภาควิชาจักษุวิทยา งานทรัพยากรบุคคล 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ งานนโยบายและแผน
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ งานบริหารระบบคุณภาพ
ภาควิชาพยาธิวิทยา งานบริหารและธุรการ 
ภาควิชารังสีวิทยา งานพัฒนาศักยภาพนิสิต
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา งานพัสดุ
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
งานแพทยศาสตรศึกษา/งานบริการการศึกษา
ภาควิชาศัลยศาสตร์ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ งานเวชนิทัศน์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ งานห้องสมุด
ภาควิชาสูติศาตร์-นรีเวชวิทยา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

You are here: Home Check late of the date ปีงบประมาณ 2561 เดือนพฤศจิกายน