Monday, 01 30th

Last update02:47:02 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

เดือนกันยายน 2563

ภาควิชาพรีคลินิก หน่วยงานพรีคลินิก
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โครงการจัดกิจกรรมฯ ศูนย์ผิวหนัง
ภาควิชาชีวเคมี โครงการจัดกิจกรรมฯ มศว คลินิก
ภาควิชาเภสัชวิทยา  
ภาควิชาสรีรวิทยา  
ภาควิชาจุลชีววิทยา  
   
ภาควิชาคลินิก หน่วยงานคลินิก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ งานคลังและงานพัสดุ
ภาควิชาจักษุวิทยา งานทรัพยากรบุคคล 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ งานนโยบายและแผน
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ งานบริหารระบบคุณภาพ
ภาควิชาพยาธิวิทยา งานบริหารและธุรการ 
ภาควิชารังสีวิทยา งานพัฒนาศักยภาพนิสิต
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา งานแพทยศาสตรศึกษา/งานบริการการศึกษา
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ งานเวชนิทัศน์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ภาควิชาสูติศาตร์-นรีเวชวิทยา  
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก
 
You are here: Home Check late of the date ปีงบประมาณ 2563 เดือน กันยายน 2563