Thursday, 06 08th

Last update06:49:29 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

เดือนกรกฎาคม 2564

ภาควิชาพรีคลินิก หน่วยงานพรีคลินิก
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศูนย์ผิวหนัง
ภาควิชาชีวเคมี มศว คลินิก
ภาควิชาเภสัชวิทยา  
ภาควิชาสรีรวิทยา  
ภาควิชาจุลชีววิทยา  
   
ภาควิชาคลินิก หน่วยงานคลินิก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สำนักงานคณบดี
ภาควิชาจักษุวิทยา งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ งานคลังและพัสดุ
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ งานทรัพยากรบุคคล
ภาควิชาพยาธิวิทยา งานนโยบายและแผน
ภาควิชารังสีวิทยา งานบริหารและธุรการ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา งานประกันคุณภาพ
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
งานพัฒนาศักยภาพนิสิต
ภาควิชาศัลยศาสตร์ งานแพทยศาสตรศึกษาฯ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ งานวิจัยฯ
ภาควิชาสูติศาตร์-นรีเวชวิทยา งานเวชนิทัศน์
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก   
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  

 

 
You are here: Home Check late of the date ปีงบประมาณ 2564 เดือนกรกฎาคม 2564