เอกสารหลักฐานที่ใช้สมัครงาน

      1.  สำเนาหลักฐานการศึกษาพร้อมฉบับจริง
      2.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 3 x 4 ซ.ม.  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)  จำนวน 1 รูป
      3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      4.  สำเนาทะเบียนบ้าน          
      5.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ– ชื่อสกุล  (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล)
      6.  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย)
      7.  หนังสือรับรองความประพฤติหรือรับรองการทำงานอย่างน้อย 1 ฉบับ (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)

FreshJoomlaTemplates.com
Saturday the 19th.