| |
Written by wirangrong
Hits: 326

 

1.ภาควิชาสรีรวิทยา  0 download-icon
2.ภาควิชาชีวเคมี  0 download-icon
3.ภาคจุลชีววิทยา  0 download-icon
4.ภาควิชาออร์โธฯ  0 download-icon
5.ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  0 download-icon
6.ภาควิชาเภสัช  0 download-icon
7.ภาควิชาวิสัญญี  0 download-icon
8.ภาควิขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  0 download-icon
9.ภาคจิตเวชฯ  0 download-icon
10.ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  0 download-icon
11.ภาควิชาพยาธิฯ  0 download-icon
12.ภาควิชากุมารฯ  0 download-icon
13.ภาควิชาจักษุ  0 download-icon
14.ภาควิชาศัลศาสตร์

 0 download-icon

15. ภาควิชานิติเวช  0 download-icon

16. ภาควิชาอายุรศาสตร์

 0 download-icon
17. ภาควิชาเวชศาสตรฟื้นฟู  0 download-icon
18. ภาควิชาสูติศาสตร์  0 download-icon
19. ภาควิชารังสีวิทยา  0 download-icon
20. ภาควิชาโสต ศอ นาสิกฯ  0 download-icon