1. งานนำเสนอ Lean เวชนิทัศน์ 20 กพ.62 0 download-icon 
2. KM งานกายภาพ 20  0 download-icon
3. Oral presentation (แบบประเมินความพึงพอใจด้วย QR CODE)  0 download-icon
4.การจัดการความรู้หน่วยงาน แผน  0 download-icon
5. แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ  0 download-icon
6. Infographic QA edit1  0 download-icon
7. KM งานคลังและพัสดุ 2562  0 download-icon
8. Lean2019_การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ แพทยสาสตร  0 download-icon