1.แนวทางการพัฒนาการให้บริการงานเวชนิทัศน์      0 download-icon
2.เทคนิคการจัดการดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ ภายในคณะแพทยศาสตร์  0 download-icon
3.การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเพื่อใช้ในการเทียบเคียง  0 download-icon
4.การขออนุมัติและเบิกจ่ายโครงการให้ทันเวลา  0 download-icon
5.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างรายงานวิชาเลือกแบบออนไลน์อัตโนมัติของนิสิตแพทย์  0 download-icon
6.การแจ้งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  0 download-icon