Articles

ด้านบริการ

 

1.Acute Angle Closure Glaucoma   0 download-icon
 

2.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนสำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก

 0 download-icon
3.การจัดห้องปฏิบัติการวิจัยและการมอบหมายผู้รับผิดชอบ  0 download-icon
4.จาก routine care ก้าวสู่ระดับประเทศ ด้วย Magic care model เพื่อลมหายใจที่ดีกว่าของผู้ป่วย COPD  0 download-icon
5.การจ่ายยาผู้ป่วยที่ไม่ได้มารับการรักษาด้วยตนเอง 0 download-icon
6.การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ทางออร์โธปิดส์ในห้องผ่าตัด 0 download-icon