ด้านการเรียนการสอน

 แนวทางการปฏิบัติในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติศพคดี  0 download-icon
แนวทางการปรับปรุงการเขียนแบบบันทึกการประเมินความก้าวหน้าและการป้อนกลับ  0 download-icon
Resident Meeting  0 download-icon
การสร้างเกมในการเรียนการสอนรายวิชา พพ 224 โรคติดเชื้อ  0 download-icon
ทบทวนและปรับปรุงการวัดและประมินผลการศึกาาระดับพรีคลินิก 0 download-icon
การพัฒนาการเรียนการสอน 0 download-icon
การจัดสอบหัตถการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อย่างมีคุณภาพ 0 download-icon
เทคนิคการประเมินผลวัดความรู้ Formative Assessment ด้วยวิธี Online 0 download-icon
การป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้นิสิตแพทย์ทุจริตในการสอบ 0 download-icon

การพัฒนารูปแบบการประเมินแพทย์ประจำบ้านตามสมรรถนะที่พึงประสงค์ 7 ด้าน
ตามแนวทางหลักสูตรใหม่ 2561 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

0 download-icon