Thursday, 02 09th

Last update04:31:21 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

แพทยศาสตร์ Calendar

งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา

KM-การจัดการความรู้เรื่อง"การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน" ครั้งที่ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแจ้งผลการสอบแบบออนไลน์อัตโนมัติของนิสิตแพทย์

brain

งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษาได้ทำกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

เรื่อง การจัดการความรู้เรื่อง"การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน" ครั้งที่ 2

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแจ้งผลการสอบแบบออนไลน์อัตโนมัติของนิสิตแพทย์

วันที่ 26-27 กันยายน 2563

You are here: Home Sample Data-Articles KM-การจัดการความรู้เรื่อง"การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน" ครั้งที่ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแจ้งผลการสอบแบบออนไลน์อัตโนมัติของนิสิตแพทย์