Thursday, 02 09th

Last update04:31:21 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

RSS
ภาพสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2562)
ภาพสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2562)  (29)
โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง
โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง "พรีคลินิก" (9)
ปฐมนิเทศและการแนะแนวทางการปฏิบัติงานแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (แพทย์เพิ่มพูนทักษะปี 2559) 10-27 พ.ค. 59
ปฐมนิเทศและการแนะแนวทางการปฏิบัติงานแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน (แพทย์เพิ่มพูนทักษะปี 2559) 10-27 พ.ค. 59 (66)
เวชจริยศาสตร์ พ.ค.-มิ.ย. 2559
เวชจริยศาสตร์ พ.ค.-มิ.ย. 2559 (6)
สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 28-30 พ.ย. 59
สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 28-30 พ.ย. 59 (122)
งานรับปริญญาแพทยโครงการ่วมฯ ณ สหราชอาณาจักร ธันวาคม 2559
งานรับปริญญาแพทยโครงการ่วมฯ ณ สหราชอาณาจักร ธันวาคม 2559 (10)
ต้อนรับคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
ต้อนรับคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร (21)
ลงนาม MOU รพ.ปทุมธานี โครงการผลิตแพทย์ฯ
ลงนาม MOU รพ.ปทุมธานี โครงการผลิตแพทย์ฯ (14)
รับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560
รับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 (14)
ประชุมตัวแทนนิสิตและคณาจารย์วันปัจฉิมนิเทศ 18 เมษายน 2560
ประชุมตัวแทนนิสิตและคณาจารย์วันปัจฉิมนิเทศ 18 เมษายน 2560 (38)
สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและเตรียมพร้อมเพื่อการตรวจประเมิน WFME 9-11 มิถุนายน 2560 ณ รร.คลาสสิค คามีโอ จ.พระนครศรีอยุธยา
สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและเตรียมพร้อมเพื่อการตรวจประเมิน WFME 9-11 มิถุนายน 2560 ณ รร.คลาสสิค คามีโอ จ.พระนครศรีอยุธยา (2)
ประชุมวิชาการประจำปี 2560 วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์  14-16 มิ.ย.60
ประชุมวิชาการประจำปี 2560 วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ 14-16 มิ.ย.60 (31)
นิสิตโครงการ SMS-LP ตอนรับอาจารย์จาก University of South Florida, USA 27-28 ก.ค.60
นิสิตโครงการ SMS-LP ตอนรับอาจารย์จาก University of South Florida, USA 27-28 ก.ค.60 (11)
ปรับปรุงหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล 8 ส.ค.60
ปรับปรุงหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล 8 ส.ค.60 (51)
นิสิตแพทย์ มศว เข้าร่วมประชุมเครือข่ายนิสิตนานาชาติ
นิสิตแพทย์ มศว เข้าร่วมประชุมเครือข่ายนิสิตนานาชาติ  (10)
โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 8 ส.ค.60
โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 8 ส.ค.60 (9)
AMEE_Finland 24-31 ส.ค.60
AMEE_Finland 24-31 ส.ค.60 (30)
ประชุมความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน 12 ก.ย.60
ประชุมความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน 12 ก.ย.60 (10)
WFME_Accessment 20-22 ก.ย. 60
WFME_Accessment 20-22 ก.ย. 60 (57)
ตรวจเยี่ยม รพ ในเครือข่ายที่ 7 14-16 พ.ย.60
ตรวจเยี่ยม รพ ในเครือข่ายที่ 7 14-16 พ.ย.60 (45)
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 20 พ.ย.60
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 20 พ.ย.60 (125)
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง Student Portfolio 27-28 พ.ย.60
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง Student Portfolio 27-28 พ.ย.60 (31)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ 12 ธ.ค.60
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ 12 ธ.ค.60 (18)
E-learning 13-20 ธ.ค.60
E-learning 13-20 ธ.ค.60 (6)
ทำบุญงานพบศ_อคร 18 มค.61
ทำบุญงานพบศ_อคร 18 มค.61 (19)
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วมกับกาารมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ 19 ม.ค.61
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วมกับกาารมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ 19 ม.ค.61 (18)
ทุนเจ้าฟ้า 29 ม.ค.61
ทุนเจ้าฟ้า 29 ม.ค.61 (21)
ประเมิน มศว เครือข่ายที่ 7 6 ก.พ.61
ประเมิน มศว เครือข่ายที่ 7 6 ก.พ.61 (11)
อบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน 9-12 ต.ค.60 ณ รร.ราวินทรา บีช รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ชลบุรี
อบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน 9-12 ต.ค.60 ณ รร.ราวินทรา บีช รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ชลบุรี (9)
ทำสัญญาแพทย์โครงการร่วมนอตติงแฮม 15 ก.พ.61
ทำสัญญาแพทย์โครงการร่วมนอตติงแฮม 15 ก.พ.61 (11)
ประชุมKM หน่วยงาน 16 ก.พ.60
ประชุมKM หน่วยงาน 16 ก.พ.60 (4)
ประชุม รพ.อ่างทอง 20 ก.พ.61 การส่งนิสิตแพทย์ปี6ไปฝึกฯ
ประชุม รพ.อ่างทอง 20 ก.พ.61 การส่งนิสิตแพทย์ปี6ไปฝึกฯ (8)
โครงการประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 7 ณ รพ.พระนั่งเกล้า 20 ก.พ.61
โครงการประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 7 ณ รพ.พระนั่งเกล้า 20 ก.พ.61 (6)
โครงการประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 7 ณ สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรี 27 ก.พ.61
โครงการประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 7 ณ สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรี 27 ก.พ.61 (9)
แพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง – E-learning
แพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง – E-learning (4)
รายวิชาเวชจริยศาสตร์
รายวิชาเวชจริยศาสตร์  (15)
14 มี.ค.61 ประชุมร่วมชลประทาน ประสานมิตร
14 มี.ค.61 ประชุมร่วมชลประทาน ประสานมิตร (14)
Elective Nottingham Medical Students
Elective Nottingham Medical Students (5)
ประชุมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน พศก481 ปีการศึกษา2561 (3 พ.ค.61)
ประชุมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน พศก481 ปีการศึกษา2561 (3 พ.ค.61) (8)
20 ก.ค.61 ประชุมกรรมการสนับสนุนการเรียนการสอนภาควิชา
20 ก.ค.61 ประชุมกรรมการสนับสนุนการเรียนการสอนภาควิชา (5)
26 มิ.ย. 61 แนะแนวหลักสูตรฯ งานติว O-Net มศว
26 มิ.ย. 61 แนะแนวหลักสูตรฯ งานติว O-Net มศว (3)
4 ก.ค.61 MOU รพ.นครปฐม
4 ก.ค.61 MOU รพ.นครปฐม (1)
ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ 2561 (2-3 สิงหาคม 2561)
ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ 2561 (2-3 สิงหาคม 2561) (4)
ประชุม AMEE2018 ณ Switzerland (26-31ส.ค.61)
ประชุม AMEE2018 ณ Switzerland (26-31ส.ค.61) (2)
เยี่ยมรพ.นครนายก 21 ก.ย.61
เยี่ยมรพ.นครนายก 21 ก.ย.61 (3)
อบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน 8-11 ต.ค.61
อบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน 8-11 ต.ค.61 (5)
วิพากษ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปรับปรุง 2562 (2 พ.ย.61)
วิพากษ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปรับปรุง 2562 (2 พ.ย.61) (5)
ครบรอบ 16 ปี หลักสูตรแพทย์โครงการร่วมฯ 8 ธ.ค.61
ครบรอบ 16 ปี หลักสูตรแพทย์โครงการร่วมฯ 8 ธ.ค.61 (8)
เยี่ยมโรงพยาบาลสมทบสมเด็จพระสังฒราช 14 ม.ค.62
เยี่ยมโรงพยาบาลสมทบสมเด็จพระสังฒราช 14 ม.ค.62 (4)
ปัจฉิมนิเทศ มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ปัจฉิมนิเทศ มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 (10)
MOU ด้านการศึกษาและวิจัย Pius-Hospital, Carl von Ossietzy University Oldenburg, ประเทศเยอรมนี
MOU ด้านการศึกษาและวิจัย Pius-Hospital, Carl von Ossietzy University Oldenburg, ประเทศเยอรมนี (2)
Open House แพทย์โครงการร่วมฯ 22 พ.ย.62
Open House แพทย์โครงการร่วมฯ 22 พ.ย.62 (13)
สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 - 13 ต.ค.2563
สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 - 13 ต.ค.2563 (12)
อบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน 26-30 ต.ค.63 - แคนทารี อยุธยา
อบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน 26-30 ต.ค.63 - แคนทารี อยุธยา (9)
Powered by Phoca Gallery
You are here: Home เกี่ยวกับหน่วยงาน ภาพกิจกรรม