Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
  • WELCOME TO MICROBIOLOGY

    ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 เพื่อรับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์ ปรสิตวิทยาการแพทย์ และอิมมูโนวิทยา ให้แก่นิสิตแพทย์ในระดับพรีคลินิก ระยะแรกมีสถานที่ทำการอยู่ที่ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.ดร.ขจร เจริญศิริ ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2538 ภาควิชาฯ ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ ชั้น 9อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภาควิชา ฯ

  • WELCOME TO microbiology

    พันธกิจ 1. จัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์และนิสิตคณะอื่น ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของคณะแพทยศาสตร์ 2. มีการบริหารจัดการภาควิชาฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร 3. พัฒนางานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ที่มีคุณภาพ 4. ให้บริการวิชาการด้านจุลชีววิทยาแก่สังคม 5. มีการประกันคุณภาพและระบบตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล 6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  • WELCOME TO MICROBIOLOGY

  • WELCOME TO MICROBIOLOGY

About US

ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528
เพื่อรับผิดชอบ 
Read More >>


 

News & Event

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ ที่ได้รางวัลอันทรงเกียรติ PLATINUM AWARD ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ ที่ได้รางวัลอันทรงเกียรติ PLATINUM AWARD
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. มาลัย ทวีโชติภัทร์  ที่ได้รางวัลอันทรงเกียรติ PLAT...

Read more

ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา...

Read more

ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์   ที่ได้รับตำแหน่งทางว...

Read more

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ จุลินทรีย์โพรไบโอติก ระหว่าง มศว และบริษัท วิโนน่า พิธีลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ จุลินทรีย์โพรไบโอติก ระหว่าง มศว และบริษัท วิโนน่า
ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ อาจารย์ประจำภาควิชา ที่ได้ร่วมงานใน ...

Read more

ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุลและ ผศ.ดร.ขวัญนันท์ นันทวิสัย ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุลและ ผศ.ดร.ขวัญนันท์ นันทวิสัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุลและ ผศ.ดร.ขวัญนันท์ นันทวิสัย ท...

Read more

ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล
ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชากา...

Read more

ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ์
 ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ์ ที่ได้รับตำแหน่...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาจุลชีววิทยา ที่ได้รางวัลผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา พรีคลินิก อันดับที่ 2 ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาจุลชีววิทยา ที่ได้รางวัลผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา พรีคลินิก อันดับที่ 2
ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาจุลชีววิทยา ที่ได้รางวัล "ผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิช...

Read more

ร่วมจัดกิจกรรมแสดงผลงานและเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการผลิตพืชกัญชาเพื่อใช้ในการวิจัย และรักษาผู้ป่วย ร่วมจัดกิจกรรมแสดงผลงานและเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการผลิตพืชกัญชาเพื่อใช้ในการวิจัย และรักษาผู้ป่วย
  ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มีการจัดกิจกรรมแสดงผ...

Read more

ประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา ครั้งที่ 6/2563 แบบออนไลน์ ประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา ครั้งที่ 6/2563 แบบออนไลน์
      ประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา แบบออนไลน์ด้วยระบบ Goolgle meet ครั้งที่ 6/2563...

Read more

ภาควิชาจุลชีววิทยา จัดเลี้ยงปีใหม่ภาควิชา ประจำปี 2563 ภาควิชาจุลชีววิทยา จัดเลี้ยงปีใหม่ภาควิชา ประจำปี 2563
ภาพบรรยากาศแสนอบอุ่นในงานเลี้ยงปีใหม่ภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปี 2563 เมื่่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห...

Read more

ภาควิชาจุลชีววิทยาจัดงานมุทิตาจิตแก่อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ภาควิชาจุลชีววิทยาจัดงานมุทิตาจิตแก่อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตบัณฑิตศึกษาของภาควิชาจุลชีววิทยา ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตให้แก่ "รองศาสต...

Read more