ZT Maju - шаблон joomla Продвижение

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

 

ให้บริการรักษาพยาบาลด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยแพทย์ มีอาจารย์แพทย์เป็นที่ปรึกษา พยาบาล และทีมสหสาขา ด้วยความรวดเร็วโดยการคัดกรอง ดูแล รักษาอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้และเกิดความพึงพอใจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้รับบริการและทีมงาน

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินเปิดให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีขอบเขต ดังนี้

  1. งานบริการในสถานการณ์ปกติ อุบัติภัยหมู่ และสาธารณภัย งานบริการสังเกตอาการ
  2. หน่วยประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วย ประสานงานการรับย้ายผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล
  3. บริการส่งต่อผู้ป่วยไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาลอื่น ตามแผนการรักษา และส่งตรวจทำหัตถการพิเศษที่เกินศักยภาพ
  4. งานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยประสานงานกับศูนย์สั่งการ โรงพยาบาลนครนายกและมูลนิธิกู้ภัย
  5. เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิตแพทย์
  6. กิจกรรมพิเศษออกติดตามขบวนเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนพระองค์

 

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page