Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

พันธกิจ (Mission)

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ 

ปรัชญา

บัณฑิตย่อมฝึกตน

ปณิธาน

1.ผลิตบัณฑิตแพทย์และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม

2. พัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ทางวิชาชีพ งานวิจัย และด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

3. พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและทันสมัย

4. จัดหาปัจจัยเกื้อหนุนด้านการเรียนการสอน การทำวิจัยและการบริการ

5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพของภาควิชาฯให้มีมาตรฐาน

6. พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจ

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตแพทย์ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ได้มาตรฐานในการผลิตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการรักษา การวางแผนป้องกันโรคและมีอัตลักษณ์ในด้านการสอน                     

พันธกิจ 

1. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบการสอนในรายวิชา จักษุวิทยา และรายวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

2. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิก ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัย

3. ให้บริการทางการแพทย์  ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ

4. ผลิตงานวิจัยพื้นฐาน และประยุกต์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม

5. สนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6. ดำเนินการจัดทำหลักสูตรแพทยประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา และขอรับรองการฝึกอบรมภายในปี 2561

7. มีการบริหารจัดการภายในภาควิชาอย่างมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ เป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้