Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Articles

สิ่งประดิษฐ์ ภาควิชา

**** สิ่งประดิษฐ์ เครื่องช่วยในการงอและเหยียดข้อนิ้วมือแบบต่อเนื่อง ปี 2551  คลิกที่นี่

**** สิ่งประดิษฐ์ ชุดยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล ปี 2555 คลิกที่นี่

**** สิ่งประดิษฐ์ รถขับเคลื่อนล้อเดี่ยวพร้อมมอเตอร์สำหรับประกอบรถเข็นนั่งผู้พิการ ปี 2558 คลิกที่นี่