Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ทีมนำทางคลินิกออร์โธปิดิกส์ ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง ผลการรักษาผู้ป่วยข้อศอกผิดรูปแบบแขนคอกด้วยวิธี double dome osteotomy ในงานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 งานมหกรรมคุณภาพภาคราชการ และโรงพยาบาล ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

ortho2

 

ortho1 ortho3