Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

โครงการวันโรคกระดูกพรุน ประจำปี 2560

Vote it
(0 votes)
Posted by  ๋่jarupat in: ภาพกิจกรรม

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จัดโครงการวันโรคกระดูกพรุน ประจำปี 2560  มีการจัดบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งทำบุญเลี้ยงพระเพล 

ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

 

1
4
7
37
18
Last modified on Friday, 01 February 2019 08:27