Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

การดำเนินงาน เรื่องการประหยัดพลังงาน หรือทรัพยากรของหน่วยงาน

Vote it
(0 votes)
Posted by  ๋่jarupat in: ประชาสัมพันธ์

 

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประหยัดพลังงาน หรือทรัพยากรของภาควิชาออร์โธปิดิกส์

 

ทางภาควิชาได้มีการดำเนินงานการประหยัดพลังงาน โดย

1. ติดป้ายรณรงค์ให้ปิดเครื่องปรับอากาศ ลดการใช้พลังงาน  ในช่างเวลา 12.00 -13.00 น.

20180117 104930

2. ติดป้ายรณรงค์ให้ ปิดไฟ้หลังจากใช้ห้องเสร็จแล้ว

1

3. ติดโปรสเตอร์ รณรงค์ประหยัดพลังงานบริเวณภาควิชา

1.1

 

การดำเนินงาน เรื่องการประหยัดทรัพยากรของหน่วยงาน โดย

1. กระดาษเสีย 1 หน้า นำไป Reuse ใช้ใหม่

 

20180117 105008

 

2. กระดาษที่ไม่ใช้แล้ว, ขวดน้ำที่ใช้แล้ว , กล่อง, กระดาษลัง นำไปขายให้ ธนาคาร รีไซเคิล

20180117 105752

 

20180117 105746

 

20180117 105728

 

 

 

 

Last modified on Friday, 01 February 2019 08:27