Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

 

แบบสรุปการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบลีน (Lean Management)

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 

1. ชื่อเรื่องกิจกรรม/โครงการ    พัฒนาการจัดประชุมและบันทึกรายงานการประชุมภาควิชา

 

2. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานถือเป็นงานที่สำคัญ จนถึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในทุกองค์กร  และในทุกระดับชั้น

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ถูกตรวจสอบและตามลำดับชั้นไปจนถึงระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ที่ผ่านมาทางภาควิชาฯ ถูกประเมินเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน WFME และ  HA ปัญหาที่พบได้บ่อยคือ เป็นเรื่องของความสมบูรณ์ของเอกสาร, การขาดกิจกรรมที่สำคัญบางอย่าง, การบันทึกข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และรวมทั้งการค้นหาข้อมูลที่ขาดหายไป

ทั้งที่ในแนวปฏิบัติที่ผ่านมาสิ่งที่ภาควิชาทำกิจกรรมร่วมกันและอยู่พร้อมกันทั้งภาควิชาและถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระคือ กิจกรรมประชุมภาควิชา ดังนั้น การจัดประชุมและรายงานการประชุมภาควิชาจึงถือเป็นกิจกรรมและกระบวนการที่สำคัญที่จะสะท้อนให้เห็นว่าภาควิชาได้ดำเนินงานไปในทิศทางใดบ้าง และมีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามและพัฒนา รวมทั้งมีอะไรที่ยังบกพร่อง

 

3. วัตถุประสงค์

          ในการปรับปรุงการจัดประชุมและบันทึกรายงานการประชุมเพื่อให้

1.       การจัดประชุมที่มีวาระและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระชัดเจน

2.       การบันทึกข้อมูลครอบคลุมในทุกมิติไม่ขาดตกบกพร่อง

3.       การค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ทันท่วงที และครบถ้วน

4.       ทราบแนวทางการปฏิบัติงานได้ชัดเจน และมีการติดตามงานได้สะดวกรวดเร็ว

5.       มีผู้ติดตามงานที่ชัดเจน สร้างระเบียบและฐานข้อมูลให้ดีขึ้น

6.       มี timeline ชัดเจน

4. ทีมดำเนินการ/สมาชิกกลุ่ม

สมาชิกทุกคนในภาควิชาได้แก่ อาจารย์, ธุรการ แพทย์ประจำบ้าน ปฏิบัติงานภาควิชา

1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิยม  ละออปักษิณ                     

2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญณรงค์  เกษมกิจวัฒนา           

3. นายแพทย์คมสัน  ปลั่งศิริ                          

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์ศุภกิจ  พิมลธเรศ                                      

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์ธงชัย   ก่อสันติรัตน์

6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ยิ่งยง  ต่ออุดม                           

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์   รังษิณาภรณ์

8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชลวิช   จันทร์ลลิต

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์   เจริญธรรมรักษา

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฐิติณัฐ  ดิลกหัตถการ

11. นายแพทย์ธนา  ศิริพิสิฐศักดิ์

12. นายแพทย์ปวริศร   สุขวนิช

13. นายแพทย์รณชิต   บุญประเสริฐ                                      

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิทวัส  บุญญานุวัตร

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิงควรรศ  คงมาลัย

16. นายแพทย์ภรัณยู  วิไล

17. นายแพทย์ณัฐกร  มหสุภาชัย

18. นายแพทย์นิคม  โนรีย์

19. นางธัญญาดา   โฉมเขียว

20. นางสาวจารุภัทร  กองแก้ว

21. นางสาวพัชราภรณ์  บุญมา

22. แพทย์ประจำบ้าน

 

5. วิเคราะห์ WASTE

การดำเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการขจัดความสูญเปล่า (Wastes : DOWNTIME) ข้อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1. R Defect & rework: ความสูญเปล่าจากงานเสีย/งานที่ต้องแก้ไข

2. £ Over production: ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินความต้องการ

3. R Waiting: ความสูญเปล่าจากการรอคอยหรือความล่าช้า

4. R Non-utilized Talent, Ideas, creative: ความสูญเปล่าจากความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์/ใช้คนไม่ถูกกับงาน

5. £ Transportation: ความสูญเปล่าจากการขนส่งหรือขนย้ายบ่อยๆ

6. £ Inventory: ความสูญเปล่าจากพัสดุคงคลัง/สินค้าคงคลังมากเกินไป

7. £ Motion/Movement: ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นของผู้ที่ปฏิบัติ หรือเคลื่อนที่โดยเปล่าประโยชน์

 

8. R Excessive Processing: ความสูญเปล่าจากกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนหรือมากเกินไป

 

WASTE (Downtime)

สภาพปัญหา/ปัญหาที่เกิด

การแก้ไขปรับปรุง

เพื่อลด wastes

Defect

ไม่ครอบคลุมงานที่สำคัญ

กำหนดวาระและหัวข้อที่ชัดเจน

Over production

สำเนาเอกสารการประชุมและจัดชุด

ทำเอกสารเป็นระบบ online

Waiting

การค้นหาเอกสารที่สำคัญไม่พบ

ทำระบบเชื่อมต่อในรายงาน

Non-utilized Talent

การไม่ทราบว่าเคยทำและสำคัญ

กำหนดกิจกรรมเป็นหัวข้อ

Transportation

 

 

Inventory stock

 

 

Motion

 

 

Excessive processing

ความไม่แน่ใจในส่วนที่รับผิดชอบ

มีผู้ติดตามงานที่ชัดเจน

 

หมายเหตุ : เติมเฉพาะหัวข้อที่วิเคราะห์ว่าเป็นความสูญเปล่าของกระบวนการ

 

6. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนภูมิก้างปลา

 4

 

7. การแก้ปัญหาและนำไปปฏิบัติ (นำสาเหตุของปัญหาที่วิเคราะห์ได้มาหาวิธีแก้ปัญหา)

ปัญหา

สาเหตุ

 

วิธีการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ

วันที่

ผลลัพธ์

เริ่ม

สิ้นสุด

คุณภาพหน่วยงาน

เนื้อหางานไม่ครอบคลุม

กำหนดวาระและผู้รับผิดชอบ

คณาจารย์และธุรการ

ต.ค.64

ธ.ค.65

มีผู้รับผิดชอบ

 

ค้นหาเอกสารที่สำคัญไม่พบ

ทำระบบเชื่อมต่อในรายงาน

ธัญญาดา

ต.ค.64

ธ.ค.65

จัดทำ link เอกสาร

 

ไม่ทราบความรับผิดชอบ

สรุปรายงานและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ธัญญาดา

ต.ค.64

ธ.ค.65

ส่งรายงานและติดตามผลรายเดือน

 

ไม่ทราบว่าเป็นงานสำคัญ

ติดตามงาน

คณาจารย์และธุรการ

ต.ค.64

ธ.ค.65

รายงานผลรายเดือน

จัดทำตารางการประชุมที่ชัดเจน

หัวหน้าภาควิชา

ต.ค.64

ธ.ค.65

กำหนดทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

 

8. เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง/แก้ไข

 

(แบบที่ 1)

ก่อนดำเนินการ (Pre-Lean)

ลำดับ

งาน

เวลา (นาที)

1

วาระการประชุมภาควิชา

180

2

เอกสารประกอบการประชุมภาควิชา

240

3

รายงานการประชุมภาควิชา

2 สัปดาห์

 

หลังดำเนินการ (Post-Lean)

ลำดับ

งาน

เวลา (นาที)

1

วาระการประชุมภาควิชา

60

2

เอกสารประกอบการประชุมภาควิชา

120

3

รายงานการประชุมภาควิชา

2 วัน

 

(แบบที่ 2)

ขั้นตอนตอนเดิม

ขั้นตอนใหม่

ผลลัพธ์

หัวข้อการบันทึกการประชุม แบบเดิมๆ

หัวข้อ การบันทึก เนื้อหา ที่ครอบคลุมมากขึ้น

เนื้อหาครอบคลุม

มีผู้รับผิดชอบชัดเจน

มีการติดตามข้อมูล

และนำเทคโนโลยีมาใช้ในงาน

 

9. ผลลัพธ์การดำเนินการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ (เพิ่มขึ้น/ลดลง)

เนื้อหางานไม่ครอบคลุม

กำหนดวาระและมีผู้รับผิดชอบ ครบทุกหัวข้อ 100%

กำหนดวาระประชุมทีชัดเจนและมีผู้รับผิดชอบ มีความต่อเนื่องและชัดเจนขึ้น

ค้นหาเอกสารที่สำคัญไม่พบ

ทำ link ระบบเชื่อมต่อในวาระและรายงานการประชุม 100%

อาจารย์และธุรการทุกคนรับทราบ  เนื่องจากค้นหาเอกสารจาก link ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในวาระและรายงานการประชุม

ไม่ทราบความรับผิดชอบ

สรุปรายงานและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากการจัดประชุม 100%

ส่งสรุปรายงานการประชุมและติดตามงาน

ไม่ทราบว่าเป็นงานสำคัญ

ติดตามงาน 100%

สรุปผลและรายงานการติดตามในที่ประชุมทุกครั้ง

กำหนดตารางการประชุมภาควิชาที่ชัดเจน 100%

กำหนดทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

 

เดือน

ต.ค.64

พ.ย.64

ธ.ค.64

ม.ค.65

ก.พ.65

มี.ค.65

เม.ย.65

พ.ค.65

มิ.ย.65

ก.ค.65

ส.ค.65

ก.ย.65

ต.ค.65

พ.ย.65

ธ.ค.65

กำหนดวันประชุม

พฤ

28

พฤ

18

พฤ

16

พฤ

20

พฤ

17

พฤ

17

พฤ

21

พฤ

19

พฤ

16

พฤ

21

พฤ

18

พฤ

15

พฤ

27

พฤ

17

พฤ

15

 

10. สิ่งที่ได้รับจากการดำเนินการ

1. ลดระยะเวลาและลดการใช้กระดาษ

2. มีการพัฒนา timeline ให้ชัดเจนขึ้น

3. รายละเอียดที่ตกหล่นถูกนำมา บันทึกและเชื่อมโยง link ข้อมูลที่ชัดเจน ในวาระและรายงานการ

    ประชุม  มีการติดตาม ทบทวนและสรุปผลรายงาน

4. เมื่อทุกท่านเกิดความเข้าใจในการทำงานที่ชัดเจนขึ้นจะเกิดระบบข้อมูลและระบบงานที่ดี

 

11. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

 -

 

12. ข้อเสนอแนะ/ขยายผลเพื่อหาแนวทางปรับปรุงในรอบถัดไป

1. ขยายผลไปยังงานอื่นๆ ของภาควิชาหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

2. ในการพัฒนาการจัดประชุมและบันทึกรายงานการประชุมของภาควิชา เป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้

    ระบบข้อมูลและระบบงานที่ดีขึ้น และยังสามารถนำไปพัฒนางานด้านอื่นๆ ของภาควิชาได้ 

13. ภาพประกอบการทำกิจกรรม

2

3

 

 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม  2561 จำนวน 4 คนได้แก่

     1.นพ.ภีญญ์ สามัญ
     2.นพ.ภัทรเดช จงอุดมสุข
     3.นพ.ศุภวิชญ์ พัฒชนะ
     4.นพ.ธนรัตน์ เหรียญเจริญ 

โดยมี รศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณาจารย์ และแพทย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

 60672948 1117363505054558 2522813813430943744 o
 60310869 1117364428387799 9063527437295419392 o
 60359326 1117363825054526 9104430596993581056 n
60686052 1117363481721227 7948073462147317760 n
60295144 1117364068387835 1976744881074208768 n

 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์ณัฐกร มหสุภาชัย ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์การกีฬา จากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว โดยมี คณาจารย์ แพทย์

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

องครักษ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561

36324080 764843456973233 8552246730718969856 o
36319060 764843500306562 6322481353392652288 o

 

 

            ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม  2560 จำนวน 4 คนได้แก่

นายแพทย์ชิษณุชา ชุณหเชิดชัย,นายแพทย์ศุภฤกษ์ สุขสำราญ,แพทย์หญิงกตัญตา กันสุข และ แพทย์หญิงกฤตติกา เหล่าปรีดา

ที่จบหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ โดยมีคณาจารย์ และแพทย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมแสดงความยินดี

และกล่าวให้โอวาท ณ ห้องภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561

 

29745183 696449270479319 7916725715771296962 o
29063885 696449387145974 5712385057983681707 o

29662673 696449537145959 7713166482079907214 o

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จัดโครงการวันโรคกระดูกพรุน ประจำปี 2560  มีการจัดบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งทำบุญเลี้ยงพระเพล 

ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

 

1
4
7
37
18

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พิงควรรศ  คงมาลัย  อาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ไดรับรางวัลชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ

เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง ผลการรักษาผู้ป่วยข้อศอกผิดรูปแบบแขนคอกด้วยวิธี double dome osteotomy ในงานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 งานมหกรรมคุณภาพภาคราชการ และโรงพยาบาล ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

ortho2

 

ortho1 ortho3

 

จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้กับนายแพทย์ศศิพงษ์ เลิศนันทปัญญา

และ นายแพทย์ภรัณยู วิไล ที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ โดยมีคณาจารย์ และแพทย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวให้โอวาท ณ ห้องประชุมภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ชั้น ๑๔ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

พร้อมด้วยคณาจารย์ นิสิตแพทย์ร่วมถ่ายภาพหมู่ กับ Miss Cristina Perez Costoya