Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

หลักสูตร

       ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ได้จัดการเรียนการสอนโดยกำหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหาของรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และเกณฑ์มาตรฐาน

ของแพทยสภา ดังนี้ 

 

ศธ 521 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และปฏิบัติการทางคลินิก(Orthopedic  and  clerkship)  3(1-6) 

                   ปฏิบัติงานตรวจผู้ป่วยในและห้องตรวจผู้ป่วยนอก ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูก เส้นเอ็น ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ ตลอดจนรักษาทั้งในด้านทางยา ทางผ่าตัด  และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

       

ศธ 611 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ปฏิบัติการทางคลินิก(Clerkship in Orthopedic)  3(0-9) 

                   ปฏิบัติงานตรวจผู้ป่วยในและห้องตรวจผู้ป่วยนอก โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค วางแผนการรักษาอย่างถูกต้อง ทำแผล ตัดไหม เข้าเฝือก ช่วยทำผ่าตัด และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Curriculum for Thai Orthopaedics Residency Training) จำนวน 4  ปี 

       ภาควิชาจัดให้มีการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  50  สัปดาห์ต่อปี

       ปีการศึกษาที่ 1 เป็นการศึกษาอบรมพื้นฐานความรู้ทั่วไปและความรู้พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ โดยจัดให้หมุนเวียนผ่านการฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป 

ประสาทศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง อนุสาขาโรคข้อ สาขาอายุรศาสตร์ สาขาพยาธิวิทยาของกระดูกเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง

และวิสัญญีวิทยา โดยให้มีการเรียนการสอนสาขาละไม่น้อยกว่า  4  สัปดาห์ 

       ปีการศึกษาที่ 2, 3 และ 4 ให้มีการศึกษาอบรมในสาขาออร์โธปิดิกส์ทั่วไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 150 สัปดาห์ โดยมีเนื้อหาวิชาดังนี้

              - ทางด้านอนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า  50  สัปดาห์

              - การดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ทางออร์โธปิดิกส์  ไม่น้อยกว่า 38 สัปดาห์

              - การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กทางออร์โธปิดิกส์  ไม่น้อยกว่า 20 สัปดาห์

              - การผ่าตัดเกี่ยวกับมือ ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

              - การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์ ไม่น้อยกว่า  4  สัปดาห์

              - การศึกษาอบรมในสาขาพยาธิวิทยา ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์

              - การศึกษาอบรมในสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์

              - การศึกษาอบรมในสาขาวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์

 

      การหมุนเวียนศึกษาอบรมดำเนินการในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภาแล้วเท่านั้น ยกเว้นในช่วงวิชาเลือกเป็นการรับผิดชอบของสถาบันฝึกอบรมหลักในการเลือกและ

รับรองสถาบันฝึกอบรมสมทบ การฝึกอบรมในชั้นปีที่4 เน้นการตัดสินใจและการวางแผนการรักษาเป็นหลัก รวมทั้งให้มีส่วนร่วมในการเรียนนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทาง

การแพทย์ด้วย นอกจากนั้นจัดให้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ การจัดการคุณภาพ การบริการวิชาการ และการบริหารการศึกษาใน

ฐานะหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน ระหว่างการศึกษาและฝึกอบรม จัดให้แพทย์ประจำบ้านมีโอกาสศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมและแพทย์ประจำบ้านมีประสบการณ์การวิจัย

และส่งผลงานวิจัยต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาออร์โธปิดิกส์ที่แพทยสภาแต่งตั้งโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ  สาขาออร์โธปิดิกส์   

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุนสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์   (Curriculum for Thai Orthopaedics Residency Training)   จำนวน  5  ปี

              ชั้นปีที่ 1   หมุนเวียนปฏิบัติงานทุกภาควิชา (เพิ่มพูนทักษะ)

              ชั้นปีที่ 2,3,4,5  ปฏิบัติงานดังนี้

              ปีที่ 2  ปฏิบัติงานในสาย  10  เดือน           

                        - Patho  1  เดือน                                   

                        - PM & R  1  เดือน                                             

              ปีที่ 3 ปฏิบัติงานในสาย  8  เดือน

                        - Trauma  1  เดือน        

                        - Hand  1  เดือน                                                            

                        - Rheumato  1  เดือน

                        - Elective  1  เดือน

              ปีที่ 4  ปฏิบัติงานในสาย  8  เดือน            

                        - Pediatric   1  เดือน                                          

                        - Trauma  1  เดือน                                            

                        - Tumor  1  เดือน                                              

                        - Hand  1   เดือน                                   

              ปีที่ 5 ปฏิบัติงานในสาย  6  เดือน                                                                         

                        - Elective  2  เดือน

                        - Pediatric   1  เดือน

                        - Recon    1  เดือน

                        - Sport    1   เดือน 

                        - Spine   1   เดือน

ประวัติความเป็นมาของภาควิชา

          ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2528 โดยร่วมกับวชิรพยาบาล ใช้ชื่อคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลซึ่งในระยะ

แรกอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์จากกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ วชิรพยาบาลร่วมกับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อมาจึงมีอาจารย์

สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ โดยอาจารย์ท่านแรกคือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุณวงศ์ เทพชาตรี ซึ่งโอนย้ายมา

เมื่อ พ.ศ. 2531 ใน พ.ศ.2535 มีอาจารย์จำนวน 4 ท่าน 

             พ.ศ. 2543  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เริ่มเปิดดำเนินการภาควิชาออร์โธปิดิกส์จึงได้เปิดให้บริการที่ศูนย์การแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการรักษาผู้ป่วยกระดูกทั่วไป

             พ.ศ. 2544  เริ่มเปิดการเรียนการสอนแก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชา ศธ 521 และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รายวิชา ศธ 611 แต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากวชิรพยาบาล

และโรงพยาบาลตำรวจในการจัดการเรียนการสอนบางส่วน 

             พ.ศ. 2545  ได้พัฒนาการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชา ศธ 521 เรียนที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เต็มรูปแบบและนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รายวิชา ศธ 611 บางส่วนยังต้องเรียนร่วมกับ โรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร   

             พ.ศ.2550  ภาควิชาได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์(Curriculum  for  Thai  Orthopaedics  Residency  Training)  

ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้และนำองค์ความรู้มาพัฒนาคุณภาพนิสิตแพทย์ ตลอดจนให้บริการทางด้านวิชาการต่อสังคม

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์นคร    สมบูรณ์วิทย์          พ.ศ. 2529 - 2536 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ไพฑูรย์   เนาวรัตโนภาส    พ.ศ. 2536 - 2538

นายแพทย์สุกิจ        หาญพานิช                                     พ.ศ. 2538 - 2541  

นายแพทย์พิชญา     นาควัชระ                                        พ.ศ. 2541 - 2545        

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์นภดล  พนอำพน                 พ.ศ. 2545 - 2553

นายแพทย์คมสัน     ปลั่งศิริ                                            พ.ศ. 2553 - 2561

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิยม  ละออปักษิณ                   พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน