Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
admin

admin

Administrator

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) สาขาออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการฝึกอบรม 2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 1 – 31 ตุลาคม 2565 ทาง http://www.tmc.or.th/tcgme และสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์


รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

http://www.tmc.or.th/tcgme คลิกที่นี่

ประกาศ RCOST เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน คลิกที่นี่

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา คลิกที่นี่

12366

การมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์ SMARTประจำปีงบประมาณ 2560-2562

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พิงควรรศ  คงมาลัย  อาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ไดรับรางวัลชนะเลิศ

พร้อมด้วยคณาจารย์ นิสิตแพทย์ร่วมถ่ายภาพหมู่ กับ Miss Cristina Perez Costoya

ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2551 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์

การผ่าตัดซ่อมกระดูกอ่อนผิวข้อเข่าด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์กระดูกอ่อนและเซลล์ต้นกาเนิด

หลักสูตร

       ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ได้จัดการเรียนการสอนโดยกำหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหาของรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และเกณฑ์มาตรฐาน

ของแพทยสภา ดังนี้ 

 

ศธ 521 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และปฏิบัติการทางคลินิก(Orthopedic  and  clerkship)  3(1-6) 

                   ปฏิบัติงานตรวจผู้ป่วยในและห้องตรวจผู้ป่วยนอก ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูก เส้นเอ็น ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ ตลอดจนรักษาทั้งในด้านทางยา ทางผ่าตัด  และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

       

ศธ 611 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ปฏิบัติการทางคลินิก(Clerkship in Orthopedic)  3(0-9) 

                   ปฏิบัติงานตรวจผู้ป่วยในและห้องตรวจผู้ป่วยนอก โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค วางแผนการรักษาอย่างถูกต้อง ทำแผล ตัดไหม เข้าเฝือก ช่วยทำผ่าตัด และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Curriculum for Thai Orthopaedics Residency Training) จำนวน 4  ปี 

       ภาควิชาจัดให้มีการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  50  สัปดาห์ต่อปี

       ปีการศึกษาที่ 1 เป็นการศึกษาอบรมพื้นฐานความรู้ทั่วไปและความรู้พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ โดยจัดให้หมุนเวียนผ่านการฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป 

ประสาทศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง อนุสาขาโรคข้อ สาขาอายุรศาสตร์ สาขาพยาธิวิทยาของกระดูกเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง

และวิสัญญีวิทยา โดยให้มีการเรียนการสอนสาขาละไม่น้อยกว่า  4  สัปดาห์ 

       ปีการศึกษาที่ 2, 3 และ 4 ให้มีการศึกษาอบรมในสาขาออร์โธปิดิกส์ทั่วไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 150 สัปดาห์ โดยมีเนื้อหาวิชาดังนี้

              - ทางด้านอนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า  50  สัปดาห์

              - การดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ทางออร์โธปิดิกส์  ไม่น้อยกว่า 38 สัปดาห์

              - การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กทางออร์โธปิดิกส์  ไม่น้อยกว่า 20 สัปดาห์

              - การผ่าตัดเกี่ยวกับมือ ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

              - การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์ ไม่น้อยกว่า  4  สัปดาห์

              - การศึกษาอบรมในสาขาพยาธิวิทยา ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์

              - การศึกษาอบรมในสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์

              - การศึกษาอบรมในสาขาวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์

 

      การหมุนเวียนศึกษาอบรมดำเนินการในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภาแล้วเท่านั้น ยกเว้นในช่วงวิชาเลือกเป็นการรับผิดชอบของสถาบันฝึกอบรมหลักในการเลือกและ

รับรองสถาบันฝึกอบรมสมทบ การฝึกอบรมในชั้นปีที่4 เน้นการตัดสินใจและการวางแผนการรักษาเป็นหลัก รวมทั้งให้มีส่วนร่วมในการเรียนนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทาง

การแพทย์ด้วย นอกจากนั้นจัดให้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานด้านธุรการ การจัดการคุณภาพ การบริการวิชาการ และการบริหารการศึกษาใน

ฐานะหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน ระหว่างการศึกษาและฝึกอบรม จัดให้แพทย์ประจำบ้านมีโอกาสศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมและแพทย์ประจำบ้านมีประสบการณ์การวิจัย

และส่งผลงานวิจัยต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาออร์โธปิดิกส์ที่แพทยสภาแต่งตั้งโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ  สาขาออร์โธปิดิกส์   

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุนสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์   (Curriculum for Thai Orthopaedics Residency Training)   จำนวน  5  ปี

              ชั้นปีที่ 1   หมุนเวียนปฏิบัติงานทุกภาควิชา (เพิ่มพูนทักษะ)

              ชั้นปีที่ 2,3,4,5  ปฏิบัติงานดังนี้

              ปีที่ 2  ปฏิบัติงานในสาย  10  เดือน           

                        - Patho  1  เดือน                                   

                        - PM & R  1  เดือน                                             

              ปีที่ 3 ปฏิบัติงานในสาย  8  เดือน

                        - Trauma  1  เดือน        

                        - Hand  1  เดือน                                                            

                        - Rheumato  1  เดือน

                        - Elective  1  เดือน

              ปีที่ 4  ปฏิบัติงานในสาย  8  เดือน            

                        - Pediatric   1  เดือน                                          

                        - Trauma  1  เดือน                                            

                        - Tumor  1  เดือน                                              

                        - Hand  1   เดือน                                   

              ปีที่ 5 ปฏิบัติงานในสาย  6  เดือน                                                                         

                        - Elective  2  เดือน

                        - Pediatric   1  เดือน

                        - Recon    1  เดือน

                        - Sport    1   เดือน 

                        - Spine   1   เดือน

ประวัติความเป็นมาของภาควิชา

          ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2528 โดยร่วมกับวชิรพยาบาล ใช้ชื่อคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ซึ่งในระยะแรกอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์จากกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ วชิรพยาบาลร่วมกับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ต่อมาจึงมีอาจารย์สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ โดยอาจารย์ท่านแรกคือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุณวงศ์ เทพชาตรี

ซึ่งโอนย้ายมาเมื่อ พ.ศ. 2531 ใน พ.ศ.2535 มีอาจารย์จำนวน 4 ท่าน 

             พ.ศ. 2543  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เริ่มเปิดดำเนินการภาควิชาออร์โธปิดิกส์จึงได้เปิดให้บริการที่ศูนย์การแพทย์

                               สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการรักษาผู้ป่วยกระดูกทั่วไป

             พ.ศ. 2544  เริ่มเปิดการเรียนการสอนแก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชา ศธ 521 และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รายวิชา ศธ 611 แต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากวชิรพยาบาล

                                และโรงพยาบาลตำรวจในการจัดการเรียนการสอนบางส่วน 

             พ.ศ. 2545  ได้พัฒนาการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชา ศธ 521 เรียนที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

                               เต็มรูปแบบและนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รายวิชา ศธ 611 บางส่วนยังต้องเรียนร่วมกับ โรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร   

             พ.ศ.2550   ภาควิชาได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์(Curriculum  for  Thai  Orthopaedics  Residency  Training)  

                               ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้และนำองค์ความรู้มาพัฒนาคุณภาพนิสิตแพทย์ ตลอดจนให้บริการทางด้านวิชาการต่อสังคม

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์นคร    สมบูรณ์วิทย์          พ.ศ. 2529 - 2536 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ไพฑูรย์   เนาวรัตโนภาส    พ.ศ. 2536 - 2538

นายแพทย์สุกิจ        หาญพานิช                                     พ.ศ. 2538 - 2541  

นายแพทย์พิชญา     นาควัชระ                                        พ.ศ. 2541 - 2545        

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์นภดล  พนอำพน                 พ.ศ. 2545 - 2553

นายแพทย์คมสัน     ปลั่งศิริ                                            พ.ศ. 2553 - 2561

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิยม  ละออปักษิณ                   พ.ศ. 2561 - 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์  รังษิณาภรณ์               พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

 

 

History of the Department

                        In 1985, Department of Orthopaedics, Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University, was established with the cooperation with Faculty of

Medicine Vajira Hospital. At the beginning, most of the professors were from the Departments of Orthopaedics of Faculty of Medicine from Vajira Hospital and

Srinakharinwirot University. The first professor of the Department of Orthopaedisc, Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University,

was Associate Professor Arunwongse Thepchatri, MD. in 1988. In 1992, there were four professors in total.

 

 

              2000            H.R.H. Maha Chakri Sirindhorn Medical Center issued the Department of Orthopaedics and general orthopaedic clinic service

                                 was launched

              2001            Lectures for 5th and 6th year medical students began with the partial help from Vajira Hospital and Police General Hospital. 

              2002            Lecturing 5th year medical students had developed and fully happened at H.R.H. Maha Chakri Sirindhorn Medical Center.

                                  Some of the lectures for 6th year medical students still need some help from the Police General Hospital and 

                                  Chaopraya Abhaiphubejhr Hospital.

              2007            Curriculum for Thai Orthopaedics Residency Training was established with the purpose of using knowledge and surgical

                                 skills for improving the potential of medical students and for academic services to society.

 

 

                        Professor Nakorn Somboonvit, MD                                                                            1986 - 1993

                        Professor Paitoon Naowaratnopas, MD                                                                       1993 - 1995

                        Sukit Harnpanich, MD                                                                                              1995 - 1998

                        Pitcha Nakvachara, MD                                                                                            1998 - 2002

                        Assistant Professor Noppadon Ponaumpon, MD                                                          2002 - 2010

                        Komson Plangsiri, MD                                                                                              2010 - 2018

                        Associate Professor Niyom Laoopugsin, MD                                                                2018 - 2022

                        Assistant Professor Visit Rungsinaporn                                                                       2022 - Present